บุคลากรสายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

 ผศ.ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

Asst.Prof.Dr.Ratchadaporn Kanawong

บุคลากรสายวิชาการ