บุคลากรสายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.กรัญญา สิทธิสงวน

Asst.Prof.Dr.Karanya Sitdhisanguan

บุคลากรสายวิชาการ