บุคลากรสายวิชาการ

รองหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

  Sethalat Rodhetbhai

บุคลากรสายวิชาการ