บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นักวิชาการอุดมศึกษา (ประจำหลักสูตรวิทยาการข้อมูล)

กฤษณา จันทร์เจริญ

Kitsana Jancharoen

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ