หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 2561