หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ระดับการศึกษา

 : บัณฑิตศึกษา

 คณะ

 : วิทยาศาสตร์

 หลักสูตร

 : วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ปีการศึกษา

 : 2545 - ปัจจุบัน


 1   วิชาบังคับ

หน่วยกิตต่ำสุด : 14

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517511

 PROGRAMMING LANGUAGE PRINCIPLES
 หลักภาษาการโปรแกรม

3 (3-0-6)

517521

 OPERATING SYSTEM DESIGN
 การออกแบบระบบปฏิบัติการ

3 (3-0-6)

517522

 ADVANCED ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมขั้นสูง

3 (3-0-6)

517541

 DIGITAL COMPUTER ARCHITECTURES
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ดิจิทัล

3 (3-0-6)

517591

 RESEARCH METHODOLOGY
 วิธีการดำเนินการวิจัย

1 (1-0-2)

517592

 SEMINAR
 สัมมนา

1 (0-2-1)


 2   วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517523

 ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLES
 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

517524

 AUTOMATA THEORY
 ทฤษฎีออโตมาตา

3 (3-0-6)

517525

 NUMERICAL METHODS
 วิธีการเชิงตัวเลข

3 (3-0-6)

517526

 DISTRIBUTED OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

3 (3-0-6)

517527

 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING PRINCIPLES
 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ

3 (3-0-6)

517621

 COMPILER DESIGN
 การออกแบบตัวแปลภาษา

3 (3-0-6)

517622

 THEORY OF COMPUTATION
 ทฤษฎีการคำนวณ

3 (3-0-6)

517531

 DATABASE MANAGEMENT
 การจัดการฐานข้อมูล

3 (3-0-6)

517532

 ELECTRONIC COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3 (3-0-6)

517533

 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

3 (3-0-6)

517534

 OBJECT-ORIENTED DATABASE
 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

3 (3-0-6)

517631

 DECISION SUPPORT SYSTEMS
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3 (3-0-6)

517632

 INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL
 การจัดเก็บข้อมูลและการค้นหา

3 (3-0-6)

517633

 DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศแบบกระจาย

3 (3-0-6)

517634

 SYSTEM PERFORMANCE EVALUATION
 การประเมินสมรรถนะของระบบ

3 (3-0-6)

517635

 DISTRIBUTED DATABASE
 ฐานข้อมูลแบบกระจาย

3 (3-0-6)

517542

 PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING
 ระบบการคำนวณแบบขนานและกระจาย

3 (3-0-6)

517641

 ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURES
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

3 (3-0-6)

517642

 PARALLEL ALGORITHMS
 อัลกอริทึมแบบขนาน

3 (3-0-6)

517551

 COMPUTER NETWORK ARCHITECTURES
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517552

 COMPUTER SECURITY
 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517553

 COMPUTER NETWORK ADMINSTRATION
 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517561

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์

3 (3-0-6)

517562

 KNOWLEDGE ENGINEERING
 วิศวกรรมความรู้

3 (3-0-6)

517563

 MACHINE LEARNING
 การเรียนรู้ของเครื่องกล

3 (3-0-6)

517564

 NEURAL NETWORK
 เครือข่ายนิวรัล

3 (3-0-6)

517661

 NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3 (3-0-6)

517662

 ROBOTIC MANIPULATION
 การจัดการหุ่นยนต์

3 (3-0-6)

517571

 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

3 (3-0-6)

517572

 DIGITAL IMAGE PROCESSING
 การประมวลผลภาพดิจิทัล

3 (3-0-6)

517573

 FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการประยุกต์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

517671

 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING AND APPLICATIONS
 ระบบการรับรู้ทางไกลและการประยุกต์

3 (3-0-6)

517681

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE III
 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3

3 (3-0-6)

517581

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE I
 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

3 (3-0-6)

517582

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE II
 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

3 (3-0-6)


 3.1   วิทยานิพนธ์ [สำหรับแผน ก(2)] 

หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517692

 THESIS
 วิทยานิพนธ์

12 (0-0-0)


 3.2   การศึกษารายบุคคล [สำหรับแผน ข] มีค่าเทียบเท่า

หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517691

 INDIVIDUAL STUDY
 การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล

6 (0-0-0)