หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ระดับการศึกษา

 : ปริญญาตรี

 คณะ

 : วิทยาศาสตร์

 หลักสูตร

 : วิทยาการคอมพิวเตอร์

 ปีการศึกษา

 : 2544 - ปัจจุบัน


 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิตต่ำสุด : 30


 1.1   วิชาบังคับ

หน่วยกิตต่ำสุด : 19


 1.1.1   กลุ่มวิชาภาษา

หน่วยกิตต่ำสุด : 12

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

080177

 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1

3 (2-2-5)

080178

 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2

3 (2-2-5)

510201

 SCIENTIFIC ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 1

3 (3-0-6)

080176

 LANGUAGE AND COMMUNICATION
 ภาษากับการสื่อสาร

3 (3-0-6)


 1.1.2   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 7

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

515201

 ELEMENTARY STATISTICS I
 สถิติพื้นฐาน 1

4 (3-2-7)

517101

 INTRODUCTION TO COMPUTERS
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3 (2-2-5)


 1.2   วิชาบังคับเลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : 11


 1.2.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 4

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

080103

 INTRODUCTION TO LOGIC
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น

2 (2-0-4)

080105

 BUDDHIST PHILOSOPHY
 ปรัชญาพุทธศาสนา

2 (2-0-4)

080107

 MUSIC APPRECIATION
 ดนตรีวิจักษ์

2 (2-0-4)

080117

 LITERARY APPRECIATION
 วรรณคดีวิจักษ์

2 (2-0-4)

080119

 EASTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันออก

2 (2-0-4)

080121

 WESTERN CIVILIZATION
 อารยธรรมตะวันตก

2 (2-0-4)

415151

 SOUTHEAST ASIAN WORLD
 โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 (2-0-4)

431101

 FOUNDATION OF THAI MUSIC
 พื้นฐานดนตรีไทย

2 (1-3-2)

433101

 A SURVEY OF PHILOSOPHY
 ความรู้เรื่องปรัชญาทั่วไป

2 (2-0-4)

080101

 MAN AND CREATIVITY
 มนุษย์กับการสร้างสรรค์

3 (3-0-6)

080114

 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์

2 (2-0-4)

080118

 CONTEMPORARY THAI LITERATURE
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

2 (2-0-4)


 1.2.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 4

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

080126

 MAN AND HIS ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

080127

 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาเบื้องต้น

2 (2-0-4)

080128

 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาพัฒนาการ

2 (2-0-4)

080129

 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาเบื้องต้น

2 (2-0-4)

080130

 INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY
 มานุษยวิทยาเบื้องต้น

2 (2-0-4)

080135

 LAW AND SOCIETY
 กฎหมายกับสังคม

2 (2-0-4)

080138

 GEOGRAPHY OF THAILAND
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

2 (2-0-4)

080139

 PHYSICAL EDUCATION
 พลศึกษา

1 (0-2-1)

080140

 SPORT EDUCATION
 กีฬาศึกษา

2 (1-2-3)

435101

 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
 รัฐศาสตร์เบื้องต้น

2 (2-0-4)

435102

 POLITICS IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY
 สังคมการเมืองระหว่างประเทศ

2 (2-0-4)

435121

 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2 (2-0-4)

449106

 CONSERVATION OF RESOURCES AND ENVIRONMENT
 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2 (2-0-4)

080133

 ECONOMICS IN EVERYDAY LIFE
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2 (2-0-4)


 1.2.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 3

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

080151

 MAN AND SCIENCE
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์

3 (3-0-6)

554104

 FOOD FOR HEALTH
 อาหารเพื่อสุขภาพ

3 (3-0-6)

080156

 ENVIRONMENTAL POLLUTIONS
 มลพิษสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

554101

 HERBAL MEDICINES
 สมุนไพรพื้นฐาน

3 (3-0-6)

554103

 MAN AND TOXIC SUBSTANCES
 มนุษย์กับสารพิษ

3 (3-0-6)


 2   หมวดวิชาเฉพาะ

หน่วยกิตต่ำสุด : 106


 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 25

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

511101

 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1

4 (4-0-8)

511102

 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2

4 (4-0-8)

512101

 GENERAL BIOLOGY I
 ชีววิทยาทั่วไป 1

3 (3-0-6)

512103

 GENERAL BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1 (0-3-0)

513100

 GENERAL CHEMISTRY
 เคมีทั่วไป

4 (4-0-8)

513105

 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1 (0-3-0)

514101

 GENERAL PHYSICS I
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

3 (3-0-6)

514102

 GENERAL PHYSICS II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2

3 (3-0-6)

514103

 GENERAL PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

1 (0-3-0)

514104

 GENERAL PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

1 (0-3-0)


 2.2   GPA. วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 81

GPA ต่ำสุด : 0.00


 2.2.1   กลุ่มวิชาบังคับประกอบวิชาเอก

หน่วยกิตต่ำสุด : 17

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

511211

 CALCULUS III
 แคลคูลัส 3

4 (4-0-8)

511241

 LINEAR ALGEBRA
 พีชคณิตเชิงเส้น

4 (4-0-8)

511313

 DIFFERENTIAL EQUATIONS
 สมการเชิงอนุพันธ์

3 (3-0-6)

515231

 PROBABILITY
 ความน่าจะเป็น

3 (3-0-6)

517221

 DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES
 โครงสร้างเชิงการคำนวณแบบไม่ต่อเนื่อง

3 (3-0-6)


 2.2.2   กลุ่มวิชาบังคับคอมพิวเตอร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 52

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517111

 COMPUTER PROGRAMMING I
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

3 (2-2-5)

517112

 COMPUTER PROGRAMMING II
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

3 (2-2-5)

517211

 PROGRAMMING LANGUAGES
 ภาษาการโปรแกรม

3 (2-2-5)

517212

 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE
 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี

3 (2-2-5)

517222

 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล

3 (3-0-6)

517311

 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

3 (2-2-5)

517321

 DATABASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล

3 (3-0-6)

517322

 SYSTEM SOFTWARE
 ซอฟต์แวร์ระบบ

3 (3-0-6)

517323

 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ

3 (3-0-6)

517324

 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน

3 (3-0-6)

517331

 ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม

3 (3-0-6)

517341

 DIGITAL LOGIC DESIGN
 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข

3 (2-3-4)

517351

 DATA COMMUNICATIONS
 การสื่อสารข้อมูล

3 (3-0-6)

517421

 SOFTWARE ENGINEERING I
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

3 (3-0-6)

517442

 COMPUTER ARCHITECTURE
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517451

 COMPUTER NETWORKS
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517491

 RESEARCH METHODS IN COMPUTER SCIENCE
 วิธีการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2 (1-2-3)

517492

 INDIVIDUAL STUDY
 การศึกษารายบุคคล

2 (0-4-2)


 2.2.3   กลุ่มวิชาเลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : 12


 2.2.3.1   กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม

หน่วยกิตต่ำสุด : -

หน่วยกิตสูงสุด : -

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517213

 FORTRAN PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

3 (2-2-5)

517214

 COBOL PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาโคบอล

3 (2-2-5)

517215

 PASCAL PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาพาสคาล

3 (2-2-5)

517216

 C++ PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส

3 (2-2-5)

517217

 JAVA PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาจาวา

3 (2-2-5)


 2.2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน

หน่วยกิตต่ำสุด : 6

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

517441

 SWITCHING THEORY
 ทฤษฎีสวิตชิง

3 (3-0-6)

517427

 FORMAL LANGUAGES AND AUTOMATA THEORY
 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา

3 (3-0-6)

517481

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE I
 เรื่องคัดเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 1

3 (3-0-6)

517482

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE II
 เรื่องคัดเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 2

3 (3-0-6)

517483

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE III
 เรื่องคัดเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 3

3 (3-0-6)

517484

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE IV
 เรื่องคัดเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 4

3 (3-0-6)

517312

 PROGRAMMING ON THE WORLD WIDE WEB
 การโปรแกรมบนเวิล์ดไวด์เว็บ

3 (2-2-5)

517325

 UNIX SYSTEM ADMINISTRATION
 การบริหารระบบยูนิกซ์

3 (3-0-6)

517326

 USER INTERFACE DESIGN
 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

3 (3-0-6)

517332

 INTRODUCTION TO ACCOUNTING PRINICIPLES
 หลักบัญชีเบื้องต้น

3 (3-0-6)

517333

 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

517334

 INTERNET AND ELECTRONIC COMMERCE
 อินเทอร์เน็ตกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3 (3-0-6)

517342

 INTRODUCTION TO MICROPROCESSORS
 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

517361

 INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

517362

 KNOWLEDGE BASED SYSTEMS
 ระบบฐานความรู้

3 (3-0-6)

517423

 SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION
 การออกแบบระบบงานและการทำให้เกิดผล

3 (3-0-6)

517424

 DATABASE DESIGN AND IMPLEMENTATION
 การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการทำให้เกิดผล

3 (3-0-6)

517425

 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 (3-0-6)

517426

 COMPUTER GRAPHICS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

3 (3-0-6)

517431

 NUMERICAL METHODS
 วิธีการเชิงตัวเลข

3 (2-2-5)

517452

 COMPUTER SECURITY
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517453

 COMPUTER NETWORK MANAGEMENT
 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

517454

 PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING
 การคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย

3 (3-0-6)

517461

 NEURAL NETWORK
 เครือข่ายนิวรัล

3 (3-0-6)

517462

 MACHINE LEARNING
 การเรียนรู้ของเครื่องกล

3 (3-0-6)

517463

 NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3 (3-0-6)

517428

 COMPILER DESIGN
 การออกแบบคอมไพเลอร์

3 (3-0-6)


 2.2.3.3   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป

หน่วยกิตต่ำสุด : -

หน่วยกิตสูงสุด : -

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

515202

 ELEMENTARY STATISTICS II
 สถิติพื้นฐาน 2

3 (3-0-6)

515252

 ELEMENTS OF INSURANCE
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย

3 (3-0-6)

515341

 OPERATIONS RESEARCH I
 การวิจัยดำเนินงาน 1

3 (2-2-5)

515342

 OPERATIONS RESEARCH II
 การวิจัยดำเนินงาน 2

3 (2-2-5)

515353

 MATHEMATICS OF LIFE INSURANCE
 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

3 (3-0-6)

515472

 MODELLING AND SIMULATION
 การสร้างและการจำลองแบบ

3 (2-2-5)

511452

 COMBINATORIAL OPTIMIZATION
 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด

3 (2-2-5)

515442

 QUEUEING THEORY
 ทฤษฎีแถวคอย

3 (3-0-6)

517485

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE V
 เรื่องคัดเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 5

3 (3-0-6)

517486

 SELECTED TOPICS IN COMPUTER SCIENCE VI
 เรื่องคัดเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 6

3 (3-0-6)

515371

 COMPUTER PACKAGES FOR STATICAL ANALYSIS
 โปรมแกรมสำเร็จรูปในงานสถิติวิเคราะห์

3 (2-2-5)

515441

 INTRODUCTION TO LINEAR PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น

3 (3-0-6)


 3   หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิตต่ำสุด : 6